ice-skating-1551726158mDh

Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta on 17.1.2020 antanut päätöksen valmentajien epäasiallisesta käyttäytymisestä. Päätös koskee kahta valmentajaa. 

Suomen Taitoluisteluliitto sai lokakuussa 2019 raportin Suomen Olympiakomitealta ja Suomen urheilun eettiseltä keskukselta (SUEK) koskien epäilyä valmentajien epäasiallisesta käyttäytymisestä. Raporttiin perehdyttyään Suomen Taitoluisteluliiton hallitus päätti viedä asian liiton kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi.

Kurinpitolautakunnan 17.1.2020 antamassa päätöksessä todetaan toisen valmentajan (Valmentaja A) syyllistyneen urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä. Toisen valmentajista (Valmentaja B) todetaan muun muassa rikkoneen sääntöjä jättämällä puuttumatta tällaiseen käytökseen.

Kurinpitolautakunnan päätöksellä määrätään Valmentajalle A, tapahtumien aikana voimassa olevien sääntöjen mukaan, kahdentoista (12) kuukauden mittainen liiton alaista kilpailutoimintaa koskeva kilpailukielto.

Valmentajalle B määrätään seuraamukseksi varoitus.

Kurinpitolautakunta myös katsoi, että valmentajien seuran olisi tullut puuttua epäasialliseen käytökseen tehokkaammin. Tässä kurinpitomenettelyssä ei kuitenkaan käsitelty asiaa seuran osalta.

Päätös on annettu asianosaisten ja Suomen Taitoluisteluliiton tietoon. Päätös on muutoksenhakukelpoinen ja siihen voidaan hakea muutosta valittamalla urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Keväällä 2019 valittu Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta toimii itsenäisenä ja riippumattomana elimenä. Viisihenkisen kurinpitolautakunnan jäsenet eivät voi olla liiton palveluksessa olevia henkilöitä eikä liittohallituksen jäseniä.